تلفن: (33790620-8) (028) (98+)
نمابر: (33360084) (028) (98+)
داخلی: 5091
آدرس : قزوین، مینودر، میدان تعاون ، مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت، مرکز توسعه تحقیقات بالینی ولایت


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0