افیلیشن فارسی:

- واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان ولایت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

افیلیشن لاتین:

Clinical Research Development Unit,Velayat Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran-


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0