هدف کلی :

توسعه پژوهشهای بالینی  

     واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آئین نامه در مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی راه اندازی می شوند.  
 

اهداف اختصاصی:

1- تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

2- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

3- توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی

4- ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

       

  برنامه های واحد

برگزاری کارگاههای علمی مختلف و روش تحقیق جهت توانمند سازی اعضای هیأت علمی
آموزش کار با نرم افزارهای آماری از جمله   SPSS 
ثبت کارآزمایی‌های بالینی در سایت کارآزمایی‌های بالینی ایران (IRCT)
تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی
Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS
تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
ارائه پیشنهادات و راهنمائی های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0