واحد  توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی ولایت فعالیت خود را از سال 1400 آغاز نمود. رسالت این واحد، یکپارچه سازی امور پژوهشی بالینی، هدایت و مدیریت پژوهش های بالینی در راستای مأموریتها و چشم انداز در نظر گرفته شده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هدایت و کاربردی نمودن پژوهش‌ها در سازمانِ بیمارستان می باشد.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0