- فایل تکمیل شده پروپوزال به صورت فیزیکی

- فرم تکمیل شده پروپوزال پایان نامه( سه برگی)

- فرم صورت جلسه داوری درون گروهی- مقاله پذیرفته شده به همراه برگه پذیرش یا مقاله چاپ شده(فایل مقاله)
- فایل گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی (در صورت عدم ارسال فایل کامل منتج از طرح)
- فایل تکمیل شده ترجمان دانش
- فایل Word  خلاصه و چکیده کامل فارسی
- تایید ناظر یا داور نهایی مبنی بر اینکه مقاله مذکور اهداف طرح را پوشش می دهد
- تایید ناظر مبنی بر خاتمه طرح برای امور مالی
-تحویل  وسایل غیر مصرفی 
-تحویل  تمامی فاکتور های مربوط به خرید مواد و وسایل مصرفی و غیر مصرفی، آزمایشات و خدمات تخصصی6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0