اطلاعیه
برگزاری پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران

1396/8/7 يكشنبه

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران در تاریخ 5 الی 8 شهریور 1397 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.