اخبار اسلایدی
کسب رتبه 2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارزیابی عملکرد فنی نمونه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس)

1396/3/31 چهارشنبه

با توجه به ضرورت تجمیع اطلاعات بیماران کل کشور و ارائه راه کارهایی مبنی بر یکپارچگی داده های بیماران جهت  بهره برداری علمی و پژوهشی در سطح کلان ، سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طراحی و نمونه سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1391 نصب و راه اندازی گردید.
بر اساس نتایج بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی از نظر کیفیت و نحوه نگهداری نمونه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت از سوی گروه نظارت و استاندارد دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در اسفند 1395 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به کسب رتبه 2 در بین 49 دانشگاه دارای نمونه سپاس گردید. در این ارزیابی امتیاز کل دانشگاه 93.61 از 100 می باشد.