متون عمومي
اعضای محترم شورای پژوهشی به شرح زیر می باشند:

1- سرکار خانم دکتر سیما هاشمی‌پور (رزومه)
2- سرکار خانم دکتر مرضیه بیگم خضری
3- جناب آقای دکتر حمید مرآت
4- جناب آقای دکتر سهراب صالحی
5- جناب آ قای دکتر یونس شفیق
6- سرکار خانم دکتر عباسی به نمایندگی از معاونت پژوهشی دانشگاه
7- جناب آقای دکتر کرمی(ریاست مرکز)
8- جناب آقای دکتر نوید محمدی بعنوان مشاور روش تحقیق
9- جناب آقای دکتر علی اکبر حاجی آقا محمدی