متون عمومي


آدرس صحیح دانشگاه و واحد ولایت به منظور درج در مقالات علمی:

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Qazvin University of Medical Sciences,Qazvin,Iran
واحد توسعه تحقیقات بالینی ولایت
Clinical Research Development Units