متون عمومي
 
آدرس: قزوین، الهیه، بلوار 22 بهمن، مرکز آموزشی درمانی ولایت، واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی ولایت (مستقر در کتابخانه بیمارستان)
 
ایمیل: Clinical_research@qums.ac.ir
تلفن: (667) 33790620 028

فکس: 33790611 028