متون عمومي

دکتر سینا عبداله ‌زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی  

مشاهده سوابق
 پست الکترونیک :si.abdollahzadeh@qums.ac.ir
شماره تماس : 02833335008
فکس: 02833359557

آدرس: قزوین، خیابان پادگان، مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی