متون عمومي


واحد توسعه تحقیقات بالینی ولایت در سال 1392 در راستای
توسعه تحقیقات بالینی ، شورای پژوهشی بیمارستان و استفاده از ظرفیت های

بالقوه اعضا هئیت علمی در بیمارستان آموزشی-درمانی
ولایت وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی گردید و تحت سرپرستی

سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان می باشد.