واحد توسعه تحقیقات بالینی ولایت در سال 1392 در راستای توسعه تحقیقات بالینی ، شورای پژوهشی بیمارستان و استفاده از ظرفیت های  بالقوه اعضا هئیت علمی در بیمارستان آموزشی-درمانی ولایت وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی گردید و تحت سرپرستی  آقای دکتر حاج آقا محمدی می باشد.