سال تصویب

مجری طرح

نام طرح

1393

دکتر زرگر

مقایسه  مدت بقای بیماران در انواع سرطان لوله گوارش در مراجعه کنندگان به بیمارستان رحیمیان  استان قزوین طی سالهای 1387 تا 1392

1394

دکتر علی زرگر

بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطانهای دستگاه گوارش بر حسب متغییرهای بالینی بیماری(زمان تشخیص- مرحله بیماری - نوع درمان ) و  ویژگیهای دموگرافیک

1394

دکتر زرگر

مقایسه میزان آگاهی و عملکرد در مبتلایان سرطانهای دستگاه گوارش و وابستگان درجه یک آنها با افراد غیر وابسته در مورد عوامل خطر

1394

دکتر حاج‌آقا‌محمدی

بررسی ارزش  پیشگویی کننده متغیرهای دموگرافیک ، بالینی ، آزمایشگاهی و آندوسکوپی  فوقانی بر پیامد بالینی در بیماران با خونریزی حاد گوارشی فوقانی غیر واریسی

1394

دکتر سامی

بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطانهای دستگاه گوارش بر حسب متغییرهای بالینی بیماری(زمان تشخیص- مرحله بیماری - نوع درمان ) و  ویژگیهای دموگرافیک

1394

دکتر زرگر

بررسی عوامل موثر در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو در مرحله بهبودی بیماری

1395

دکتر حاج‌آقا‌محمدی

بررسی ارزش  پیشگویی کننده متغیرهای دموگرافیک ، بالینی ، آزمایشگاهی و آندوسکوپی  فوقانی بر پیامد بالینی در بیماران با خونریزی حاد گوارشی فوقانی ناشی از واریس مری در بیمارستان ولایت قزوین بین سال‌های 1392 لغایت 1394

1395

دکتر آذرآسا

بررسی مقایسه¬ای آنالیز گازهای خونی در سه نمونه همزمان خون شریانی، ورید مرکزی و ورید محیطی در بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب

1396

دکتر باستانی

مقایسه دو روش real time PCR و rapid urease test  در تشخیص هلیکوباکتر در بیوپسی معده بیماران مراجعه ککنده به بخش آندوسکوپی بیمارستان ولایت قزوین

1396

دکتر حاجیان

بررسی شیوع هیپراوریسمی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی و تعیین ارتباط سطح اوریک اسید با شدت نارسایی کلیه

1396

دکتر حاجیان

بررسی تاثیر داروی PRAMIPEXOLE در درمان سندرم پای بیقرار در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی مرحله نهایی تحت همودیالیز

1396

دکتر حاجیان

بررسی شیوع گلومرولونفریت ممبرانوس و اندازه گیری سطح اتو آنتی بادی فسفولیپاز  A2  رسپتور جهت افتراق نوع اولیه از ثانویه در استان قزوین در سال 96 -1395.